?

Log in

No account? Create an account
17th February 2014 - Интенсивное разрушение коры головного мозга.. [entries|archive|friends|userinfo]
Huper

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Feb. 17th, 2014|04:31 pm]
Huper
[Tags|]
[Current Music |Anatoly Vapirov]LinkReply

Comments:
[User Picture]From: luchik_a
2014-08-22 11:26 pm (UTC)
Вот паглядзела твае здымкі і зразумела,што не разумею твайго "я не візуал" і што ты ўкладаеш у гэтае паняцце,бо для мяне,напрыклад, відавочна,што ты візуал (аўдыал,напэўа,таксама),але ў цябе прасочваецца свае ўласнае бачанне і свой стыль.Прытым тое,што ты здымаеш вельмі гарманіруе з тым у чым ты жывеш,з атмасферай тваёй кватэры( гэта чыста мае суб'ектыўнае ўражанне чалавека,які цябе зусім не ведае,а толькі мае першае візуальнае ўражанне).Гэта ўсё стварае нейкую суцэльнасць,таму шкада,канешне,што ты вырашыў закінуць фатаграфію.
(Reply) (Thread)